HÅLLBARHET

Vi vill hjälpa till att skapa hållbara bostäder, arbetsplatser, relationer och liv.

Hållbara lösningar

Instotal ska leverera installationer med jämn och god kvalitet och tillgodose kunders behov samt följa rådande föreskrifter. På Instotal värdesätter vi framgång för kunden, vilket avspeglar sig i vårt arbete genom att vi ständigt med engagemang och passion för det vi gör, hjälper våra kunder att ta fram energi- och kostnadseffektiva lösningar. Instotals KMA-arbete är utvecklat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö

Instotal arbetar aktivt med bolagets miljöarbete genom att kontinuerligt säkerställa att våra installationer genomgår ett hållbarhetstänk genom projektets alla stadier. Instotal ska leverera installationer med jämn och god kvalitet efter varje kunds behov och rådande föreskrifter.

Genom att arbeta aktivt med avfallshantering och materialanvändning på våra arbetsplatser kan vi minska miljöpåverkan. Arbetet innefattar bland annat:
– Minimera spill 
– Förbättra vårt återbruk
– Förbättra materialval
– Använda leverantörer som har ett aktivt miljöarbete

I största möjliga mån ska material som har låg miljöpåverkan användas. Kvalitet och miljöpåverkan ska tillsammans vara en avgörande faktor för materialval samt vilka leverantörer vi använder för våra projekt. På så sätt kan vi kvalitetssäkra våra installationer under hela dess livslängd.

Arbetsmiljö

Hos Instotal är arbetsmiljö och säkerhet vår högsta prioritet. Vi har nollvision när det kommer till arbetsskador och olyckor. Genom att kontinuerligt arbeta med detta ser vi till att alla som arbetar på eller för Instotal gör detta under säkra förhållanden där vi minimerar risker och konsekvenser och säkerställer att alla medarbetare kommer hem efter arbetsdagens slut.

Personlig skyddsutrustning

Vi har som krav att både medarbetare och underentreprenörer alltid har rätt personlig skyddsutrustning för arbetet de utför. 

Typgodkända verktyg och hjälpmedel
För att minimera risker vid användande av verktyg och hjälpmedel ska endast typgodkända och korrekt fungerande sådana användas. Besiktningar utav våra verktyg och hjälpmedel genomförs kontinuerligt för att upptäcka eventuella fel och brister.

Utbildning
Som en del av vårt arbete att kontinuerligt förbättra vår kompetens erbjuds medarbetare att genomgå utbildningar som utvecklar både individen och verksamheten. Genom att ständigt arbeta med kompetenshöjning kvalitetssäkrar vi våra installationer både idag och framöver. 

Förutse risker
Vi arbetar proaktivt för att förekomma olyckor i vårt arbete genom riskanalyser i projekteringsstadiet. I utförandestadiet fortsätter arbetet med att förekomma olyckor genom att vi följer vår arbetsmiljöplan och kan upptäcka eventuella risker som uppstått under arbetets gång.

Mångfald och Inkludering

I vårt arbete med att ständigt upprätthålla god arbetsmiljö ser vi till våra medarbetares unika kompetenser där medarbetare kan frodas och utvecklas som mest. På så vis upprätthåller vi hög trivsel på arbetsplatsen, och vi blir samtidigt mer kreativa och innovativa.

Uppförandekod
Instotals uppförandekod styr hur vi bemöter varandra och innefattar bland annat att vi respekterar varandra oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, eller etnicitet. Bolaget ska aktivt arbeta med att upprätthålla både såväl den fysiska som den sociala hälsan på arbetsplatsen.

Vad behöver du hjälp med?